เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง เบาหวาน: ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม (Diabetes mellitus: Update for Holistic Physical Therapy Care)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง เบาหวาน: ความก้าวหน้าในการดูแลทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม (Diabetes mellitus: Update for Holistic Physical Therapy Care)
1. หลักการและเหตุผล

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เบาหวานเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญต่างๆ เช่น ที่ตา ไตและเท้า โดยพบว่าร้อยละ 15 ของผู้ป่วยเบาหวานจะเกิดแผลที่เท้าและนำไปสู่การถูกตัดขา เมื่อผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดขาส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาทางสภาวะจิตใจ มีคุณภาพชีวิตลดลง เป็นภาระต่อบุคลากรทางการแพทย์ ครอบครัวและสังคม ทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลเป็นจำนวนมาก

ปัญหาแผลเบาหวานเรื้อรังและการถูกตัดขา สามารถป้องกันได้หากบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีระบบในการพัฒนาการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้น โดยเห็นได้จากการจัดทำคู่มือการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานแจกให้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อช่วยลดการเกิดแผลที่เท้าและลดการถูกตัดขา

ในระบบบุคลากรทางการแพทย์ยังต้องการทีมสหวิชาชีพจำนวนมากในการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานด้านการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา เกิดความตระหนักในการช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2550 พบว่าจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าและสอนให้ดูแลเท้ามากขึ้น และการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพสามารถนำไปสู่การลดลงของอัตราการถูกตัดขาในผู้ป้วยเบาหวานมากถึงร้อยละ 80 ในเวลาเพียง 4 ปี แต่อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยที่ยังถูกตัดขาด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้ยังมีอีกจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการดูแลเท้าให้ผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักกายภาพบำบัดควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินสภาพเท้า การจัดการแก้ไขปัญหาเท้าเบื้องต้น และสามารถแนะนำวิธีการดูแลเท้าเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเบาหวานได้ เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดแลที่เท้าและการถูกตัดขา

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
      
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักกายภาพบำบัดได้ทบทวนบทบาทสำคัญในการช่วยดูแล มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินสภาพเท้า การจัดการแก้ไขปัญหาเท้าเบื้องต้น และสามารถแนะนำวิธีการดูแลเท้าเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเบาหวานได้
 2.     
 3. เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน
3. กลุ่มเป้าหมาย

นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น จำนวน 72 คน

4. อัตราค่าลงทะเบียน

นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป คนละ 4,200 บาท

5. ทีมวิทยากร

วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย

      
 1. กภ.จีรพรรรณ สรีพัฒน์พงษ์ สังกัด รพ.เทพธารินทร์
 2.     
 3. กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร สังกัด สถาบันราชประชาสมาสัย
 4.     
 5. กภ.มนัสพร คงสาหร่าย สังกัด สถาบันราชประชาสมาสัย

วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย

      
 1. อ.กภ.พัชรียา อัมพุธ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์
6. สถานที่จัดโครงการ

โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

7. วันที่จัดโครงการ

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      
 1. นักกายภาพบำบัดมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองการทำงานของตนกับทีมวิทยากร
 2.     
 3. นักกายภาพบำบัดมีความรู้ความสามารถในการทำงานในสายงานด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุมครั้งนี้ไปประยุกต์ในการทำงานของตนเองได้
 4.     
 5. คณาจารย์และนักกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินโครงการทางวิชาการ ให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และได้เพิ่มพูนความรู้ในงานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน และสามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชากายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะได้
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
      
 • โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทออมทรัพย์
 •     
 • ชื่อบัญชี : นางสาวเกวลี สีหราช และ/หรือ นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท
 •     
 • เลขที่บัญชี : 891-243214-7
      
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่เว็บไซค์โครงการ หรือโทรสาร หมายเลข 054-466-697 หรืออีเมล uppt.phayao@gmail.com
 •     
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/ดาวโหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซค์ของโครงการ

***หมายเหตุ***
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้เข้าอบรมได้ทำการโอนและส่งหลักฐานค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย

แนะนำที่พัก
**ผู้เข้าอบรมทำการสำรองห้องพักด้วยตนเอง**

      
      
            
 • โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม เบอร์โทร 053-700-111, 053-701-222 โทรสาร 053-700-101
 •     
 • ห้องพักเตียงคู่ (Twin bed) และห้องพักเตียงเดี่ยว (Single bed) รวมอาหารเช้า 1,000 บาท/ห้อง (เป็นสถานที่อบรม ราคาพิเศษ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.054-466-666 ต่อ 3816 (สายสุนีย์ คนสนิท/ ใหม่ทิพย์ สิทธิตัน)

ผู้เขียน : Preecha Asawakosinchai

Poste : 25 ต.ค. 2559 เวลา 13:12 น.

ป้ายกำกับ : DM

ความคิดเห็น
^