เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculature Disorders”

อบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculature Disorders”

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง “Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders”  ในระหว่างวันที่  วันที่ 18-19 มกราคม   2560 ณ  ห้องประชุม มงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย     นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ผ้าเทปคิเนสิโอเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วย
 

^