เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย

  นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

 • thumbnail

  กภ.ชัยรัตน์ แซ่โค้ว

  อุปนายกฝ่ายธุรการ

 • thumbnail

  ดร.อรอุมา บุณยารมย์

  อุปนายกฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  กภ.ทิพวัลย์ มีแต้ม

  เลขานุการ

 • thumbnail

  กภ.กัญญารัตน์ แก้วไพฑูรย์

  เหรัญญิก

 • thumbnail

  กภ.สลิลา เศรษฐไกรกุล

  นายทะเบียน

 • thumbnail

  กภ.ศศิภา บูรณพันธฤกษ์

  สาราณียกร

 • thumbnail

  กภ.กันยากร สุพรรณพานิชย์

  ปฏิคม

 • thumbnail

  กภ.สุภัทร สวนจันทร์

  ประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

  กรรมการกลาง

 • thumbnail

  กภ.สินีนาฏ สุขอุบล

  กรรมการกลาง

 • thumbnail

  กภ.วิชัย อึงพินิจพงษ์

  กรรมการกลาง

 • thumbnail

  กภ.รัตติยา จินเดหวา

  กรรมการกลาง

 • thumbnail

  กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู

  กรรมการกลาง

 • thumbnail

  ดร.นันทินี นวลนิ่ม

  กรรมการกลาง

 • thumbnail

  กภ.ขนิษฐา วัฒนนานนท์

  กรรมการกลาง

^