เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่

สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระประจำปR 2563-2567
1. จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 2,491 คน
2. จำนวนผู้ลงคะแนนเสียง 221 คน (เป็นสมาชิกรายปี 7 คน สมาชิกตลอดชีพ 214 คน)
3. จำนวนบัตรเสีย – ไม่มี - 

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระประจำปี
2563-2567

นายกสมาคมฯ :
หมายเลข1   กภ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์   211 คะแนน
อุปธุรการ :
หมายเลข2  กภ.ชาตินันท์  เชยประเสริฐ   176 คะแนน

อุปวิชาการ :
หมายเลข3  กภ.ดร.พัชรินทร์ นิลมาท  204 คะแนน
เลขานุการ :
หมายเลข4  กภ. ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์  192 คะแนน
เหรัญญิก :
หมายเลข5  กภ.ดร. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์  193 คะแนน
ปฏิคม : 

หมายเลข7  กภ.กันยากร  สุพรรณพานิชย์  101 คะแนน
ประชาสัมพันธ์ :

หมายเลข9  กภ.ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์   172 คะแนน
นายทะเบียน :
หมายเลข10  กภ.สลิลา  เศรษฐไกรกุล  202 คะแนน
สาราณียากร :
หมายเลข11  กภ. ชวกิจ เก้าเอี้ยน   188 คะแนน
กรรมการการกลาง: 
  179 คะแนน

 หมายเลข15 กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระxxxล 198 คะแนน

 164 คะแนน

 หมายเลข12 กภ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  145 คะแนน

  สวนจันทร์  117 คะแนน
 หมายเลข13 กภ.วรพร โชคบุญส่งสวัสดิ์  113 คะแนน

^