เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คำแนะนำสำหรับผู้แต่งบทความวารสารกายภาพบำบัด

คำแนะนำสำหรับผู้แต่งบทความพร้อมวิธีการส่งบทความ

จัดทำโดย กองบรรณาธิการวารสารกายภาพบำบัด

***ก่อนส่งบทความ โปรดศึกษาวิธีการอย่างละเอียดในการส่งบทความวารสารกายภาพบำบัดผ่านระบบ ThaiJo โดยคลิก วิธีการส่งบทความ

Download files for journal submission


สำหรับผู้ต้องการดูบทความตีพิมพ์ในวารสารกายภาพบำบัด

เชิญที่นี่ครับ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน 2563

^