เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศ! รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระประจำปี 2563-2567

ด้วยกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระประจำปี 2563-2567

                                                                                                                                     
            

นายกสมาคมฯ :
            หมายเลข1   กภ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

            
อุปธุรการ :
            หมายเลข2  กภ.ชาตินันท์  เชยประเสริฐ
            
            อุปวิชาการ :
            หมายเลข3  กภ.ดร.พัชรินทร์ นิลมาท
            

เลขานุการ :
            หมายเลข4  กภ. ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์
            เหรัญญิก :
            หมายเลข5  กภ.ดร. อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
            ปฏิคม : (สมัคร2คน เลือกได้ 1คน)
            หมายเลข6  กภ. สิรวิชญ์  บุญเสนันท์
            หมายเลข7  กภ.กันยากร  สุพรรณพานิชย์
            

            

ประชาสัมพันธ์ :(สมัคร2คน เลือกได้ 1คน)
            หมายเลข8  กภ.สุชาติ  ทองอาจ
            หมายเลข9  กภ.ฐณวัฒน์ ปริยัติฆรพันธ์

            

นายทะเบียน :
            หมายเลข10  กภ.สลิลา  เศรษฐไกรกุล
            สาราณียากร :
            หมายเลข11  กภ. ชวกิจ เก้าเอี้ยน

            
            

กรรมการการกลาง: (สมัคร10คน เลือกได้ 6คน)

            

            

            

 หมายเลข13 กภ.วรพร โชคบุญส่งสวัสดิ์

            

 

            

 หมายเลข15 กภ.จีรวรรณ ดนัยตั้งตระxxx

            


            
            
            
              
            
              สวนจันทร์

            

            

 กภ.หยาดพิรุณ แสงสุวรรณ์

            

คู่มือการเลือกตั้งออนไลน์กรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

^