เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563   คณะกายภาพบำบัดขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 55 ปี ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท และประกาศนียบัตร
 
คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด
             นักเรียน นักศึกษา นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป
 
คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
             1.   ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจนและมีเอกลักษณ์
             2.   ผู้ประกวดส่งได้คนละ 1 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีจำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น
                2.1 รูปแบบภาษาไทย “55 ปี คณะกายภาพบำบัด” (ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)
                2.2 รูปแบบภาษาอังกฤษ “55th Anniversary Faculty of Physical Therapy” (สามารถแยก
คำได้ตามความเหมาะสม)
             3.   ผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาด A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4)
             4.   ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 
          5.   ผลงานต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
          6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและ
ดัดแปลง แบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคย ส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
          7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน  
          8. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกายภาพบำบัด และสามารถปรับรูปแบบได้ตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป
 
ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้สีที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะกายภาพบำบัด และมหาวิทยาลัยมหิดล
Code สีของคณะกายภาพบำบัด Code: #FF96C8, CMYK: C1-M53-Y0-K0
Code สีของมหาวิทยาลัยมหิดล Code: #0035AD, CMYK: C100-M84-Y12-K4
 
การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)
      
 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
 2.     
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของตราสัญลักษณ์ พร้อมระบุ code สี (Mode CMYK)  (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) และใบสมัคร ดังนี้     
           
  1. แนบไฟล์ตราสัญลักษณ์ รูปแบบไฟล์ Illustrator CS6 ขึ้นไป (ตระxxxล .ai) หากมี Font โปรดทำการฝัง Font หรือ Create outline
  2.         
  3. แนบไฟล์ตราสัญลักษณ์ รูปแบบไฟล์รูปภาพ (ตระxxxล .jpg) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
  4.         
  5.  แนบไฟล์ใบสมัคร โดยผู้สมัครดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  6.     
      
 
การจัดส่งผลงานตราสัญลักษณ์(Logo)
          1.   กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
             1.1 กรณีส่งไปรษณีย์จะถือตราประทับเป็นสำคัญ
             1.2 กรณีนำส่งด้วยตนเองสามารถส่งได้ถึงเวลา 16.30 น.
          2. จ่าหน้าถึง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
          3. โปรดระบุหน้าซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)”
 
รางวัล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) พร้อมประกาศนียบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) พร้อมประกาศนียบัตร  
 
หลักเกณฑ์ในการตัดสินตราสัญลักษณ์ (Logo)
          1.   ผลงานมีคุณสมบัติครบตามข้อ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด
          2.   ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักการออกแบบ
          3.   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
หมายเหตุ
          1.   ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงาน กรณีส่งผลงานและเอกสารไม่ครบถ้วน
          2.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
          3.   คณะกายภาพบำบัด จะเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ หรือ ที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม
          4.   ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pt.mahidol.ac.th
          5.   สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด โทร 0-2441-5450 ต่อ 20228
(ในวันและเวลาราชการ)
 
^