เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Sensory Based Motor - Behavior Screening

เรียน คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์/นักกายภาพบำบัด/นักกิจกรรมบำบัด/และผู้สนใจทุกท่าน
คณะกายภาพบำบัด .หิดล ขอควานุเคราะห์ประชาสัพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Sensory Based Motor - Behavior Screening ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล (คะแนน PTCEU อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภากายภาพบำบัด)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/ot หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณพรรัตน์  ผ่องเคหา โทร 02-441-5450 ต่อ 20216 Email: phornrat.pho@mahidol.ac.th 
อัตราค่าลงทะเบียน
        
  • นักกิจกรรมบำบัด/นักกายภาพบำบัด/บุคลากรทางการแพทย์/บุคลากรทางการศึกษา - 1,800 บาท
  •     
  • นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด ผู้คุมฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล - 1,440 บาท
^