เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สุขลักษณะที่ดีในการใช้มือถือเพื่อความปลอดภัยของกระดูกคอและกล้ามเนื้อ

^