เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
                                                                                                                                                                                                                                                                 
วีระพงษ์ ชิดนอก และเอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์. 
    กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต.--  พิษณุโลก :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2559. 
    184 หน้า
 โทรสั่งได้ ที่ สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดส่งได้ 10 เล่มไป
    1. กายภาพบำบัด.  2. ผู้ป่วย--การดูแล.   I. ชื่อเรื่อง.
615.82 
ISBN 978-616-426-005-4
             

^