โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 157 รายการ, แสดง 1 ถึง 30, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
370 Hypertension and Diabetic Mellitus: Multidisciplinary Approaches 27 ก.ค. 2558 6.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
426 การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (ICF) 22 มิ.ย. 2558 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
607 Stiffening of joints and hardening of arteries: What can exercise do for us? 14 ธ.ค. 2559 11.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
627 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders 06 ส.ค. 2559 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
665 Update in Sport Physical Therapy Management for Running 22 ธ.ค. 2559 11 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
735 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1,2) 28 เม.ย. 2560 13.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
739 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 1) 10 เม.ย. 2560 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
740 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ (ช่วงที่ 2) 11 เม.ย. 2560 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
751 Diagnostic Screening for Physical Therapy 29 พ.ค. 2560 22.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
752 สมองพลังสุข (Brain Becoming Well) 06 ก.ค. 2560 12.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
446 Advanced Research and Methods in Physical and Cognitive Ergonomics 15 ก.ค. 2558 16.5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
675 Taping for Sports Injury and Musculoskeletal Disorders 18 ม.ค. 2560 13.5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
699 Exercise Prescription for Special Conditions 28 มี.ค. 2560 12 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
447 การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางกายภาพบำบัด 24 มิ.ย. 2558 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
594 Cardiopulmonary Physiotherapy from sophisticated to simple outcome measurements 21 มิ.ย. 2559 19.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
725 Neuroplasticity: From Basic Neuroscience to Neurorehabilitation 25 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
730 Physical Therapy in individuals in Parkinson’s Disease 27 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
726 COPD: All about Muscles 26 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
727 Making Falls Prevention Work-The Key Role of The Physiotherapist 26 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
728 Movement Impairment Syndrome: Lumbar Region 27 มิ.ย. 2560 6 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
729 Stroke Survivor: An Effective Management through Physical Therapy 27 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
731 Workshop: Respiratory and Skeletal Muscles Training in COPD 27 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
732 Therapeutic Thai Massage in Musculoskeletal disorders 27 มิ.ย. 2560 6.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
733 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28 มิ.ย. 2560) 28 มิ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
734 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) 28 มิ.ย. 2560 16.3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
414 การพัฒนาระบบการให้บริการเลิกบุหรี่ในงานกายภาพบำบัดและการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 4 14 พ.ค. 2558 13.3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
654 Physical Therapy Management of the knee 03 พ.ย. 2559 11.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
754 Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches 19 ก.ค. 2560 17.3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
755 Paediatric Physical Therapy in 21st Century 19 ก.ค. 2560 11.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
409 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน 20 เม.ย. 2558 12.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
^