ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนชุดวิชา
"การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัด"
ภายหลังเรียนแล้วกรุณาทำแบบประเมินการใช้งานE-learning Online

รหัส เลขใบ ก. ชื่อ นามสกุล email สถานะ
1 ก.11510 ปภาวี วงศ์พายัพไพบูลย์ synsinnzz@gmail.com เรียน
2 ก.11611 นายศิรภัทร ภัทรพรเจริญ pop_sirapat@hotmail.com เรียน
3 ก.5034 วราลักษณ์ มีชัย wara_nj@hotmail.com เรียน
4 ก.9261 พิมพ์ปวีณ์ ศรีโสภา pimpawee.pt@gmail.com เรียน
5 ก.2241 นายสมเกียรติ เหมือนชาติ L-0980 kiatkku@hotmail.co.th เรียน
6 ก.4863 ณภัทร สิริโภคธร Shiawaseofme@hotmail.com เรียน
7 ก.5894 นางสาววรัญญา พระเทพ wprathep@gmail.com เรียน
8 ก.8242 ศรายุทธ เสริมศักดาพงศ์ sarayuthforex@hotmail.com เรียน
9 ก.5826 นายนิพนธ์ ศรีชะบา cononco@gmail.com เรียน
10 ก.8647 นายสรวิชญ์ โภชนาธษร warheaven@live.com เรียน
11 ก.307 กรกฎ เห็นแสงวิไล asphi008@gmail.com เรียน
12 ก.244 ชมนภัส วุฒิกาญจนธร chomnaphas.w@gmail.com เรียน
13 ก.5796 ประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ A-0583 viroonkit@hotmail.com เรียน
14 ก.29 นงเยาว์ กุลพัฒน์ L-0044 nongyao1951@hotmail.com เรียน
15 ก.4865 สุภาศิริ แสวงทรัพย์ L-2450 goykaew@gmail.com เรียน
16 ก.10317 มนันยา แจ้งประดิษฐ์ jellybeans.mon@gmail.com เรียน
17 ก.5974 น.ส.ณัฏฐา แสนยะบุตร cassiopei_a@hotmail.com เรียน
18 ก.9987 ชนิกานต์ วัฒนวงศ์วรรณ mugka_rone@hotmail.com เรียน
19 6109 เดือนเพ็ญ ปุ๊ดแก้ว pudkaew097@gmail.com เรียน
20 6244 กิตติ มียันต์ producer_thong@hotmail.com เรียน
21 ก.8766 ประภาพรรณ น้าประทานสุข whiterose-may@hotmail.com เรียน
23 ก.6279 นางสาวนัฐฤณิฎย์ ปัญญศิริพันธุ์ rada_cute@hotmail.com เรียน
24 ก.5390 รวีวรรณ คลินิกกายภาพบำบัด lemon14.rst@gmail.com เรียน
25 ก.1091 สมภิยา สมถวิล L-0723 fsssys@ku.ac.th เรียน
26 ก.3209 น.ส. อิศรา เรืองขจร itsara.r13@gmail.com เรียน
29 ก.2813 รัชนู ใจไหม ratjai5@gmail.com เรียน
30 ก.5169 นางสาวรรินธร สัมฤทธิ์ L-1747 rarinthorn_kaew@hotmail.com เรียน
31 ก.4864 สิริยา วิรุตมวงศ์ L-1741 ssiriyaa@gmail.com เรียน
32 ก.3401 นายอธิพงศ์ พิมพ์ดี L-2148 ki-ku-ji-ro@hotmail.com เรียน
33 ก.10654 มุกดาวรรณ โพธิ์ขาว mukmick_pt26rsu@outlook.com เรียน
34 ก.9763 นางสาวมณฑรัตน์ สุขเขียว montarat.5985@gmail.com เรียน
36 ก. 7513 นางสาวทิวาณี แก้วหินลาย tiwanee25@gmail.com เรียน
37 ก.11068 สันดุษิต คำประไพ absilonz@gmail.com เรียน
40 ก.8893 นางสาวสุกัญญา ธรรมวาจา minny.nuning@gmail.com เรียน
42 ก.5602 ช่อผกา แสงหล้า L-1795 Chorpakad@gmail.com เรียน
47 ก.10966 สุธาวี วงศ์วาลย์ sutawee17@gmail.com เรียน
46 ก.11204 ทิพวรรณ ไฟจัตุรัส thipawan.fai@gmail.com เรียน
43 ก. 9226 นางสาวรัชนก น้อยสกุล ratchanok_nokk@hotmail.com เรียน
45 8576 ดาริน โสภณชัยพร darin.so@hotmail.com เรียน
48 7541 นายณัฐวุฒิ โกสิยาภรณ์ nkochi.kaze@gmail.com เรียน
50 ก.9203 อนุชา โสส้มกบ Anuchasosomkob@hotmail.com เรียน
51 9338 นาย จิรกิตติ์ สารอักษร noom_st@hotmail.com เรียน
52 ก.10969 นางสาว ชมัยพร สุขสวัสดิ์ chamaiporn0437@gmail.com เรียน
53 ก.9222 นายบุญมา โชติสกุลเลิศ chotisakunlerd@gmail.com เรียน
54 ก.9219 นายธวัชชัย ไชยกุล tawat-y-@hotmail.co.th เรียน
55 ก11112 สุภาวดี ทาจ๋อย chaichid_01@hotmail.com เรียน
56 ก.3451 พิมพ์นารี ทิพย์มนตรี pimnarreetip@gmail.com เรียน
87 ก.10007 นางสาวเพ็ญณ์พิสุทธิ์ โยธิน penpisut_yothin@hotmail.com เรียน
59 ก.10070 นิภาภรณ์ ปั้นนุ้ย nan-b21@hotmail.com เรียน
60 8338 อภิญญา ภะวะภูตา apinya_ptb@hotmail.com เรียน
61 ก.806 นายคมธัช หวังดำรงเวศ L-0537 komtouch@nmu.ac.th เรียน
64 ก.9221 เนติกุล เศรษฐกุล nayne.j@gmail.com เรียน
65 ก.9011 สิรภัทร เรืองมณี krukealpilates@gmail.com เรียน
66 ก.10667 นางสาวภัคจิรา อุประ xxxinamtip.dark@gmail.com เรียน
67 ก.11511 พัชรินทร์ พูลเจริญ xxxipchr.pchr@gmail.com เรียน
68 ก.9735 น.ส.ศันสนีย์ สังข์เจริญ sansanee_sangcharoen@hotmail.com เรียน
69 ก.5271 นางสาวนิจเนตร วุฒิ L-2346 miew_machere@hotmail.com เรียน
70 ก.2906 ประทุมวัลย์ ฟ็อกซ์ keapt2521@hotmail.com เรียน
71 ก.9232 นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว kukkai_supawadee@hotmail.com เรียน
72 ก.9506 ธงทอง ดีด้วยมี thongthong@outlook.com เรียน
73 ก.9229 นายวิทวัส ใจเที่ยง wtw.net@gmail.com เรียน
74 10574 ณัฐดิษฐ์ เจียรจิตเลิศ nathaditch@hotmail.com เรียน
75 9966 นางสาว ภัททิรา คำรินทร์ phattira_khamrin@hotmail.com เรียน
76 9709 น.ส.เจตจารีย์ ปทุมรัตน์ jetjaree.pt@gmail.com เรียน
77 6368 นพรัตน์ แซ่บาง nopparatsaebang@gmail.com เรียน
78 ก.9849 นางสาวนพวรรณ จันทร์ศรีวงษ์ Penpisut_yothin@hotmail.com เรียน
90 3048 นางสาวทิพวัลย์ มีแต้ม tippawan.oph@gmail.com เรียน
80 ก.4546 นางสาวปภัชญา วิวรรธนมุกดา iris.tak@gmail.com เรียน
81 ก.4721 นางสาวปาริฉัตร ฉัตรศิขรินทร parichat.c@nmu.ac.th เรียน
82 ก.9109 นางสาวมาริตา ยาพระจันทร์ mareeta.tata@gmail.com เรียน
83 ก 1434 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล kanokwans@nu.ac.th เรียน
84 ก.8665 นางสาวศิริตกาณ นนทะชาติ nupeungpeung@hotmail.com เรียน
85 ก.6622 นางสาวทัศนีย์ พรหมทอง promthong1989@hotmail.com เรียน
86 ก.9172 นายนฤเบศ ประภัสสรวิริยะ asmita1819@gmail.com เรียน
91 ก.4868 นายอัคค​พัฒน์​ พรหม​มณี​ akkaphat1758@gmail.com เรียน
94 ก.8362 น.ส.ณัฐชญา พลากุลมณฑล natchayap26@gmail.com เรียน
99 ก.8467 นางสาวสุธาทิพย์ ดีแป้น noname@gmail.com เรียน
97 ก.9396 ปนัดดา พงษ์สมทรง nancypanat@gmail.com เรียน
98 ก.9198 สุขฤทัย แซ่คู Sukruethaiis@hotmail.com เรียน
100 ก. 11600 กุลิสรา แผ่ตระกูล kulisara-tonelew@hotmail.com เรียน
101 ก.225 นายองอาจ คุณาวนากิจ ongardku@yahoo.com เรียน
102 ก.2157 นางสมสาย ชินะภัทรพงศ์ worpatyou@hotmail.com เรียน