ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนชุดวิชา
"การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัด"
ภายหลังเรียนแล้วกรุณาทำแบบประเมินการใช้งานE-learning Online

รหัส เลขใบ ก. ชื่อ นามสกุล email สถานะ
1 ก.2072 วศินทร์ บัวศรี L-0988 wasinohmbuasri@gmail.com เรียน
3 3242 โชคฉกาจ ดอนลาดลี Chokchagard524@gmail.com เรียน
4 ก.947 วิโรจน์ ทิพย์วิบูลย์ชัย L-0417 viroj153@yahoo.com เรียน
6 ก.4946 ภาวินี เสริมชีพ ddear27@gmail.com เรียน
8 7253 ยศบดินทร์ ศรีทับทิม yosbsri@gmail.com เรียน
11 ก.4041 กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ kulwarang.w@gmail.com เรียน
12 ก.6563 ณัฐชา เธียรเจริญ nuts_chana@hotmail.com เรียน
13 ก.3966 กรวินท์ แผ้วพลสง korrawin689@gmail.com เรียน
14 2328 ธนกร ศศะยานันท์ L-1820 Tanaqon@yahoo.com เรียน
15 ก.10792 ศุภกัญญา รัตนานนท์ super_bimlemon@hotmail.com เรียน
16 ก.5613 จิรวรรณ ตั้งไพฑูรย์ L-2281 jirawanPT@gmail.com เรียน
17 ก.11433 นัชชา จันทร์ไพสน L-1443 blue_night1994@hotmail.com เรียน
18 ก.5747 ณัฐวรรณ เกรม nutken7@hotmail.com เรียน
19 1060 โชษิตา ประสาทเกษการณ์ L-1072 chositaqmr@gmail.com เรียน
20 1643 สุชีรา ธรรมบันดาลสุข tsucheera@yahoo.com เรียน
21 ก.8508 เพ็ญประภา เอี่ยมโสภณ d_va_mai@hotmail.com เรียน
23 ก.1019 ภวยา นามพิมพ์ pawaya.np@hotmail.com เรียน
24 ก.10989 ปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน L-2597 punchalika.m@gmail.com เรียน
25 ก.2925 นายนพดล เนตรนิธิ noppadonnetnithi@gmail.com เรียน
29 ก.2538 ธนิษฐา อินสว่าง thara007_than@hotmail.com เรียน
28 ก.8449 ทรรศนพร ศรีประสาน beautassa@gmail.com เรียน
31 11471 นางสาวอภิญญา สมพื้น gu_ru_999@outlook.com เรียน
32 ก.3525 จิตวิภา จินานุรักษ์ tangkwaka@hotmail.com เรียน
33 ก.11076 กฤตพร เรืองสุทธา ruangsutta@gmail.com เรียน
34 ก.11417 ศศินันท์ กาญจนกุล el-mom@hotmail.com เรียน
35 9943 จักรพันธ์ พิพัฒน์ L-2613 bompt2535@gmail.com เรียน
36 ก.3972 กฤษณา ธีระวาส PT.kj@hotmail.com เรียน
38 ก.11341 เกวรินทร์ จินาวงค์ kewarin_j@outlook.co.th เรียน
39 ก7943 นางสิริวรรณ นนตานอก teddybear_299@hotmail.com เรียน
40 ก.2877 รักศณารีย์ อึ้งศิริกุล j.ruxsanaree@gmail.com เรียน
41 4384 รัชนี มูลตรี em_em55@hotmail.com เรียน
42 1000 ชนัญญา โกลด์แซค goldsack.th@gmail.com เรียน
43 1000 ชนัญญา โกลด์แซค goldsack.th@gmail.com เรียน
44 ก.715 ทนงศักดิ์ แสนลือชา t@USA.com เรียน
45 ก.5241 กมลวรรณ อั๊วเถา ann_mailpt48@yahoo.com เรียน
46 ก.7960 วริศรา กลมเกลี้ยง Waritsarakzii@gmail.com เรียน
46 ก.7960 วริศรา กลมเกลี้ยง Waritsarakzii@gmail.com เรียน
47 ก.9409 จริญญา ดีรัตน์ rinyaya1234@gmail.com เรียน
48 ก.2217 อรุณศรี นิธิภัทรารัตน์ arunsri_sri@hotmail.com เรียน
49 ก.9947 นันทนัช กวักหิรัญ khodearly01@gmail.com เรียน
50 ก.2872 วิไลลักษณ์ สอดสี sai.wilailak@gmail.com เรียน
51 ก.9000 ชุตินันทน์ ติ๋วตระกูล Tewtragul@gmail.com เรียน
53 2992 ณัฏฐิยา สุวรรณมณี L-1825 amatis811@hotmail.com เรียน
54 ก.11442 ศรีสุดา ชูมี kwangsrisuda@gmail.com เรียน
55 ก.6369 วาสิฎฐี ก. เฮลลิคเซ่น kul.wasitthee@gmail.com เรียน
56 4475 น.ส. เกษศิริ ศรีนิมิตรอุดม ketsiris@gmail.com เรียน
58 ก.8512 ชุติมา ตีระพิมลจันทร์ chutima.tera@hotmail.com เรียน
59 ก.9421 เจตปรียา จันทรรักษ์ A-0502 yoye_54080104@hotmail.com เรียน
60 797 วิภา นพชาติสถิตย์ L-0367 wipa2097@gmail.com เรียน
62 ก.7231 นางสาวจุรีรัตน์ สูบุญ sinderstory@hotmail.com เรียน
64 ก.7760 นางสาว วรรณิศา เชื้อรามัญ waterorange2123@hotmail.com เรียน
65 ก8075 ธีราพร แสนอินทร์ teera.sanin@gmail.com เรียน
68 ก.7637 ธมกร จันทร์สว่าง thamakorn0204@gmail.com เรียน
69 ก.2537 ดุษฎี แซ่เฮ้ง sdussadee@hotmail.com เรียน
70 ก.5292 นายจักรกฤษณ์ จันหล้า mosmorn@gmail.com เรียน
71 ก.3915 นางสาวอัจฉรา ขาวสำลี hemthanont.a@gmail.com เรียน
72 ก.3214 นายวินวัฒน์ คงสุข hemthanont.a@gmail.com เรียน
73 ก.2843 นางสาวอมรรัตน์ เหมทานนท์ hemthanont.a@gmail.com เรียน