ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนชุดวิชา
"การสร้างผู้ประกอบการกายภาพบำบัด"
ภายหลังเรียนแล้วกรุณาทำแบบประเมินการใช้งานE-learning Online

รหัส เลขใบ ก. ชื่อ นามสกุล email สถานะ
1 ก.3124 นางสาวญาณินี สาครินทร์ aenaraknarak@gmail.com เรียน
2 ก.8158 นางสาวณัฐภร มงคะวิระ annmongkawira@gmail.com เรียน
3 ก.10507 นางสาวสุพัฒฑา แซ่ลี้ may_sudzap@hotmail.com เรียน
4 ก.9252 นางสาวสุภัทสา ยังโยมร supatsa.yang@hotmail.com เรียน
5 ก.8995 นางสาวพรปวีณ์ เอี่ยมมาธุสร Ninew_chockobee@hotmail.com เรียน
6 ก.4483 น.ส.เนตรนภา ถาวรวัฒนสิริกุล dao.netnapa@gmail.com เรียน
7 ก.10296 สิทธิชัย อร่ามเนตร alohaa24@gmail.com เรียน
10 ก.10365 น.ส.อุมาวรรณ เอนกลาภากิจ umawan.anek99@gmail.com เรียน
11 ก.8747 รวิวรรณ กองสอน impossibleanny@gmail.com เรียน
14 3387 วิจิตรา รัตนกุล fon035@hotmail.com เรียน
16 ก.10868 ฐิติมา จีนประชา apple1111955@hotmail.com เรียน
17 ก.7413 นางสาวประภาพรรณ ปราการนนท์ miko_mink@hotmail.com เรียน
18 ก.8521 นางสาว ชลาลัย ดำกระบี่ Honeyharvester@gmail.com เรียน
20 ก.2977 นายวีระ จารย์โพธิ์ asdhj4261@gmail.com เรียน
21 ก.1861 ษมาภรณ์ สอนมีทอง smapornfah@yahoo.com เรียน
23 ก.5827 นางสาวพิกุลทอง สุขกาย Phikoonpgm345@gmail.com เรียน
24 ก.11075 นางสาว กรกมล มากประเสริฐ kornkamon3321@gmail.com เรียน
25 ก.10089 นายวรพัฒน์ วรรธนะมณีกุล worpatyou@hotmail.com เรียน
27 ก.10713 โชติรส คงผล Chotirus8508@hotmail.com เรียน
28 ก.6346 กาญจนา แซ่ตั้น miraki_weaw@hotmail.com เรียน
31 10978 วัชรพร นาคแก้ว kankluay.seekheaw@gmail.com เรียน
33 11297 คาซึกิ ฟ้าแลบ komkungcmu@gmail.com เรียน
34 10895 ปภาณิน ฤทธิวาจา phapapim@gmail.com เรียน
35 ก. 2869 สุรีย์ ทองวิวัฒน์ ytongvivat@yahoo.com เรียน
36 ก.1142 กุลฐินันท์ ประสารวงศ์ soupkultinan@gmail.com เรียน
37 ก.5234 นางสาว พรรวดี จิตตะสุขีกุล aephanj@gmail.com เรียน
39 10633 ภณิดา บัวทอง Bombom_604@hotmail.com เรียน
41 ก.4679 ศราวุธ แต้มทอง art_pt@hotmail.com เรียน
43 ก.10519 เบญจพร พูลศิริ psr.benjaporn@gmail.com เรียน
44 ก.7145 ลลิตา กัญญาประสิทธิ์ mo_me_69@hotmail.com เรียน
45 ก.2187 นางบังอร สิงขโรทัย ma-first@hotmail.com เรียน
46 ก.7923 ธนภรณ์ โกศล fareda_786@hotmail.com เรียน
47 ก.4621 ธัญญ์นรี ภูวศิริอภินันท์ bow13676@hotmail.com เรียน
48 ก.7273 นางสาวพิพิศพร ทินประภา dekzaaaaa_1517@hotmail.com เรียน
50 4273 ปรีดา คงสิทธิวงศ์ ppkung25826@gmail.com เรียน
52 ก2836 กฤชอร กลิ่นจันทร์ on_2612@hotmail.com เรียน
54 3645 ธัญญ์นรียา พูลเอียด byz_byzantine@yahoo.com เรียน
55 ก.11608 รัชฎาภรณ์ นิลวงศ์ fern7584@gmail.com เรียน
68 8028 นางสาวมนีรัตน์ ทองจุลละ manee.jaky@gmail.com เรียน
57 ก.8996 นางสาวปวีณา วงศ์รุ่งโรจน์ taow.paveena@gmail.com เรียน
58 4103 ศราวุธ akept@hotmail.com เรียน
59 10917 นางสาวนฤมล แซ่สี่ nrmjia@gmail.com เรียน
60 4698 นายทศพล แซ่คู tossapon.sk@hotmail.com เรียน
61 ก.9155 วรรณทิวา ท้าวทิพย์ w-thawthip@hotmail.com เรียน
62 ก.8031 พรชนก แวนคุณ p.chanok17@gmail.com เรียน
63 ก11404 ดุจรัตน์ บูรณรักษ์ professer_p_101@hotmail.con เรียน
64 ก.9427 อริสรา ตันติพงศ์พาณิช arisara.tanti@hotmail.com เรียน
65 ก.1224 พนัชกร ตันตระกูล panachakorn29@gmail.com เรียน
66 2961 สราญจิต แสนแก้ว saranjit_tug@hotmail.co.th เรียน
67 ก.2407 วรมณี คุณาเวชกิจ katekeng@hotmail.com เรียน
69 ก.5786 นางสาวลีลาวดี นามมุงคุณ kibkae_zw_kitty@hotmail.com เรียน
70 ก.3735 น.ส. นิตินารถ เครือดวงคำ pk.patcha@gmail.com เรียน
71 ก.6432 นางสาวฐิติพร ชีวินวรศักดิ์ dhili@windowslive.com เรียน
73 ก.9263 นางสาวรุ่งกาญจน์ มีแก้ว RMkungking@gmail.com เรียน
74 ก.9612 ณทัชชา ขวัญสังข์ natatcha19@gmail.com เรียน
77 3535 บุญสิตา ตั้งโสภณ giftduck@hotmail.com เรียน
78 1045 นส.อัญวีณ์ ศรีธนสุวรรณ sratdaporn@gmail.com เรียน
79 547 ศรีอำภา เวียงหก sriampha5050@gmail.com เรียน
80 ก.11023 นางสาวอาภาภรณ์ นุ่นทองหอม paipai_2537@hotmail.com เรียน
81 ก.1440 นางสาวปาริชาต บุญทองนุ่ม pbchichija@gmail.com เรียน
83 6791 อิษฎา สุภานันท์ ya_hoo_nun@hotmail.com เรียน
82 2747 นางสาวจารุณี ชัยวงค์ oyjarunee@hotmail.com เรียน
84 6986 วศิลตา นรินทร lala_naruk@hotmail.com เรียน